fa 4 anys

L’Ajuntament de Lleida allarga el termini per cobrar impostos municipals de ciutadans i empreses

Es podrà fraccionar el pagament de tributs sense interessos i la Paeria atura les inspeccions durant l’estat d’alarma

Es podrà fraccionar el pagament de tributs sense interessos i la Paeria atura les inspeccions durant l’estat d’alarma

L’Ajuntament de Lleida ha decidit allargar els terminis per al cobrament dels tributs municipals tant de ciutadans com d’empreses així com poder fraccionar el seu pagament sense interessos fins al desembre. A més, la Paeria no s’iniciarà cap inspecció o procediment tributari mentre duri l’estat d’alarma.

Són algunes de les mesures que ha presentat aquest dimarts la comissió informativa de les Polítiques de gestió de Govern Obert, Economia i Participació, la segona que es fa de manera telemàtica, per ajudar la ciutadania i empreses davant l’impacte econòmic de la crisi de la covid-19. Per altra banda, la comissió d’Economia ha aprovat l’operació de refinançament de l’Empresa Municipal d’Urbanisme (EMU) i el pla de sanejament financer.

Per decret d’alcaldia s’aprovarà que el període de cobrament voluntari dels rebuts no domiciliats de l’IBI, l’impost de circulació, la taxa de recollida d’escombraries, la taxa de residus de locals tancats i el preu públic per a la recollida i gestió de residus comercials s’amplia fins al 20 de juliol (inicialment era del 2 de març al 20 de maig). També s’ajornarà el càrrec dels rebuts domiciliats per la recollida i gestió de residus comercials de l’1 d’abril al 6 de de juliol i les noves dates de cobrament de la taxa d’ocupació de la via pública per taules i cadires, carpes, veles i para-sols i la taxa dels horts de Rufea seran del 7 de setembre al 20 de novembre (fins ara eren del 4 de maig al 20 de juliol).

Es podrà fraccionar el pagament de tributs sense interessos i la Paeria atura les inspeccions durant l’estat d’alarma

Per fer possible aquesta flexibilitat en el pagament, l’Ajuntament de Lleida ha informat que modificarà el seu calendari fiscal i també l’ordenança de gestió, recaptació i inspecció. La modificació de l’ordenança, que es portarà a l’aprovació del ple del mes de març, permetrà que el contribuent que no pugui fer front als pagaments pugui realitzar, fent una sol·licitud prèvia, un fraccionament sense interessos que es podria fer efectiu en aquestes condicions fins al mes de desembre.

També es permetrà que es pugui demanar més d’un fraccionament de pagament de deutes en executiva. Les noves mesures tindran efectes sobre tots els deutes pendents, independentment a la data de modificació de l’ordenança.

La comissió també ha informat que la Paeria no iniciarà cap nou procediment de gestió tributària ni d’inspecció tributària mentre duri l’estat d’alarma per no interferir en el confinament i la seguretat jurídica dels contribuents.Refinançament de l’EMU i Pla de sanejament financerA banda de les mesures de caire urgent com a conseqüència de la covid-19, la comissió de Polítiques de gestió de Govern Obert, Economia i Participació ha donat compte de l’operació de refinançament de l’EMU i el pla financer.

S’ha informat que aquest pla permetrà reduir a la meitat les quotes de crèdit i estalviar més de tres milions en interessos.A través d’aquesta reestructuració es refinancien 42 milions d’euros i es redueix la quota anual, que passa de 5.

561.000 euros a 2.

337.000 euros, amb carència fins al 2021 i un termini d’amortització de 20 anys, reduint el tipus d’interès a prudència financera a 1,03+euríbor (abans del 3,5+euríbor).

Pel que fa al total de deute de l’EMU amb entitats financeres, el capital pendent d’amortització és de 49.417.

000 euros. La quota anual passarà dels 6,4 milions d’euros als 3,1 per al 2020.

La comissió també ha portat a debat la modificació de l’ordenança fiscal refent a la Taxa de Via Pública, consistent en canvis tècnics que estableixen que l’autoliquidació no es presentarà al demanar la llicència sinó als 30 dies posteriors a la concessió de la llicència i, pel que fa als vetlladors, independentment del que ocupin una taula i quatre cadires, a efectes del pagament de la taxa, es consideraran 4 metres. També es modificarà el punt 3.

2.4 de l’ordenança fiscal referent a la reserva de taxis, especificant que no es fa per metres quadrats, sinó per llicència.

Així mateix, s’ha debatut la modificació de l’ordenança fiscal referent a l’impost de l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana d’acord amb la Jurisprudència del Tribunal Suprem i Tribunal Constitucional i per tenir en compte pel que fa a l’impost de Plusvàlua que determina que “la quota exigible al contribuent no podrà ser superior a l’increment patrimonial realment obtingut que hagi quedat acreditat”. En aquest sentit, la proposta és la rebaixa en el tipus de gravamen dels períodes de generació d’increment on s’ha calculat que la quota resultant tendeix a ser superior a l’increment.

Liquidació del pressupost 2019 i modificació de crèdit del 2020El debat de la comissió de Govern Obert, Economia i Participació del mes de març també ha aprovat l’expedient de modificació de crèdit per al 2020 autoritzant una operació d’endeutament per obtenir un préstec per un import de 2.207.

350,53 euros.S’ha aprovat la liquidació del 2019 de l’Ajuntament de Lleida amb un resultat pressupostari negatiu de l’exercici de -1.

711.871,34 euros i un romanent de tresoreria per a despeses generals de -3.

507.393,72 euros.

En el cas dels OOAA, Turisme de Lleida tanca la liquidació del Pressupost 2019 amb un resultat pressupostari de l’exercici de 196.722,36 euros i un romanent de tresoreria per a despeses generals de 562.

643,60 euros i així mateix un resultat positiu per a l’IMO amb un resultat pressupostari de 633.562,68 euros i un romanent de tresoreria de 311.

821,38 euros.Pla Econòmic i FinancerL’equip de govern ha presentat als membres de la comissió el Pla Econòmic i Financer per fer front al deute de la Paeria de l’any 2019, quantificat en 175 milions d’euros.

En l’apartat d’ingressos el pla preveu l’actualització de les figures tributàries pròpies amb efectes 2020, implementar l’actuació inspectora i incrementar l’activitat sancionadora. També estableix incrementar la col·laboració amb administracions supramunicipals per incrementar la recaptació.

En l’apartat de despeses, el Pla Econòmic i Financer de l’Ajuntament de Lleida preveu la contenció de les despeses de personal amb mesures com l’autorització prèvia de treballs extraordinaris, la restricció de reforços i substitucions; la disminució de la despesa corrent per mitjà de la reducció de grans contractes un 7%, entre un 10% i un 15% en estudis i treballs tècnics, activitats culturals i audiovisuals, la reducció de transferències corrents a ens vinculats un 10% i la reestructuració del deute financer de l’EMU i el Parc. Hi haurà inversions del Pressupost 2020 amb estalvi net que es reconsideraran i ajornaran i inversions provinents del 2019 que estaran subjectes a la concertació d’una operació de crèdit.


ACN Lleida

Tags:
Comparteix la notícia a les xarxes socials:

______________

L’Alerta necessita el vostre suport

L’equip de l’Alerta està formada per persones que fan aquesta tasca de forma voluntària. Degut a l’augment de visites ens hem vist obligats a apujar les capacitats del servidor, per tant tenir més despeses que no podem cobrir només amb la publicitat. Amb una petita aportació de forma completament segura pots ajudar-nos a continuar la nostra tasca.

Us podeu fer subscriptors de l’Alerta en aquesta pàgina.

Tens dubtes? Totes les respostes en aquest post!

Ets una empresa? Anuncia't a l'Alerta!

Altres notícies que et poden interessar
0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments